ประวัติ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เกิด วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๔
ภูมิลำเนา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

การศึกษา

  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จาก Tarleton State University , Taxas, U.S.A.

การฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๓๓ - โรงเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่น ๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๘ - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น ๓๒
พ.ศ. ๒๕๔๗ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น ๔๗
 
การรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ปลัดอำเภอน้ำโสม และอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ปลัดอำเภอภูเรือ จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และปลัดอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ปลัดอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น, ปลัดอำเภอท่าลี่ และอำเภอเชียงคาน จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๓๑ - จ่าจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปลัดอำเภอวังสะพุง และอำเภอภูกระดึง จ.เลย, ปลัดอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ - นายอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๖ - นายอำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร และนายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๓๗ - นายอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น